Polityka prywatności

Polityka Prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich firma GYM BREAK Szymon Gaś, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa, nr NIP: 634-256-15-78, nr REGON: 243349645, zarówno jako administratorzy danych dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwani dalej łącznie "my" lub "Administratorzy Danych"), przetwarzają dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam podczas korzystania z witryny www.gymbreak.pl (zwanej dalej "Witryną").

Przy korzystaniu z Witryny, każdorazowo gdy użytkownik przekaże nam jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, użytkownika będą dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i cookies (zwanymi dalej łącznie "Warunkami").

1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Witryny do celów określonych w niniejszym dokumencie. Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.

Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Platformy.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Platformie, Administratorom Danych lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych.

Administratorzy Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystują dane osobowe do następujących celów:

1.1 Zarządzanie rejestracją jako użytkownik Witryny. Przekazane nam przez użytkownika Dane Osobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako użytkownika Witryny oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika.

1.2 Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy z nami za pośrednictwem Witryny. W szczególności należy wziąć pod uwagę, co następuje:

1.3 Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu push w aplikacji, itp. w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Witryny, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

1.4 Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Witryny i monitorowanie jakości naszych usług. Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa; albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa; albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

2. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I CELE MARKETINGOWE

Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.), a także poprzez powiadomienia push w aplikacji - jeśli użytkownik aktywował takie powiadomienia w swoim urządzeniu mobilnym.

Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Witryny lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

3. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy Danych zobowiązują się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@gymbreak.pl podając przyczynę swojego żądania. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Witryna używama plików cookies i podobnych technologii.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych. Własne pliki cookie (first party cookies) są umieszczane przez domeny, które odwiedzasz w danym momencie. Zewnętrzne pliki cookie (third party cookies) są umieszczane przez inne domeny niż domeny odwiedzanych stron. Sygnały nawigacyjne w sieci to przezroczyste obrazy elektroniczne, które służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, wysyłania odpowiedzi e-mail i śledzenia.

Podobnie jak w przypadku plików cookie, lokalna technologia przechowywania umożliwia stronom internetowym przechowywanie informacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pamięć lokalna jest zazwyczaj trwała i w przeciwieństwie do plików cookie, dane w pamięci lokalnej nie są automatycznie przesyłane przez Internet przy każdych odwiedzinach strony internetowej, która przechowywała dane.

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne, pamięć lokalną i identyfikator wyświetlania reklam mobilnych nazywamy łącznie „plikami cookie i podobnymi technologiami”.

Twoje wybory dotyczące plików cookies

Możesz dostosować ustawienia prywatności w przeglądarce, aby zablokować wszystkie pliki cookie; może to jednak poważnie wpłynąć na sposób przeglądania Internetu, ponieważ niektóre strony nie będą działać poprawnie. Twoja przeglądarka może umożliwiać usunięcie wszystkich plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Ta opcja powoduje jednak usuwanie trwałych plików cookie przechowujących Twoje preferencje i spersonalizowane ustawienia na stronach internetowych, które odwiedzasz regularnie. Możliwe jest zachowanie pożądanych plików cookie, ponieważ Twoja przeglądarka umożliwia określenie, które strony internetowe mogą zawsze używać plików cookie, a które nigdy nie mogą ich używać.

Więcej informacji na temat usuwania plików cookie i zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach internetowych można znaleźć, korzystając z poniższych łączy:

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari i iOS.

Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki organizacje korzystają z plików cookie, są dostępne na stronie:  www.allaboutcookies.org

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki cookies zamieszczane przez Witrynę oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

5. ZMIANY W NASZEJ INFORMACJI NA TEMAT OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do modyfikowania naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności oraz aktualizowania i zmieniania niniejszej informacji na temat ochrony prywatności w dowolnym momencie. Z tego powodu zachęcamy do częstego zaglądania do informacji na temat ochrony prywatności. Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności obowiązuje na datę podaną na początku dokumentu. Będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją na temat ochrony prywatności, na podstawie której zostały zebrane, chyba że otrzymamy Twoją zgodę na postępowanie z nimi w inny sposób.

6. KONTAKT

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności i  cookies prosimy kierować na adres: sklep@gymbreak.pl

REGULAMIN KLUBU GYM BREAK CENTER

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r . Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu Gym Break Center, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu Gym Break Center – centrum treningu funkcjonalnego /dalej: Klub lub Gym Break Center/.

Właścicielem Klubu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Gym Break Szymon Gaś, Numer NIP: 6342561578, Numer REGON: 243349645, adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa oraz kontakt@gymbreak.pl/dalej: Właściciel/.

§  2. Umowa z Klientem

 1. Osoba korzystająca z usług Gym Break Center zawiera z Właścicielem umowę o korzystanie z usług Klubu /dalej: Umowa / i zostaje Klientem Klubu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie będącym integralną częścią Umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient Klubu Gym Break Center oraz Właściciel /zwani też Stronami/ mogą wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Początkiem miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy jest pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.
 4. Właściciel może również rozwiązać Umowę z Klientem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku powstania zaległości za Opłatę z Tytułu Wstępu przekraczającą 14 dni kalendarzowych, a także
  w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu - określonych w § 3 i § 4.
 5. W wypadku wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania jej bez zachowania okresu wypowiedzenia, strony dokonają rozliczenia wzajemnych świadczeń.
 6. Klub Gym Break Center może dokonać cesji prawa wynikającego z Umowy osobom trzecim, jak również zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Klient Klubu wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Klubu wobec Klienta Klubu na osobę trzecią z tytułu długu powstałego wskutek nieuiszczania Opłaty z Tytułu Wstępu.
 7. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta Klubu, Klub Gym Break Center dopuszcza możliwość cesji zawartej Umowy na osobę trzecią  - na warunkach w niej obowiązujących.
 8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Klientem Klubu Gym Break Center może zostać osoba, która jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat), posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 lat, może zostać Klientem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod bezpośrednią opieką swojego przedstawiciela ustawowego.
 10. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za okazaniem w recepcji imiennej Karty Klienta, którą Klient zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości w celu stosownej identyfikacji Klienta Klubu.
 11. Klient Klubu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klub o zagubieniu Karty Klienta. Za wydanie nowej Karty, z przyczyn leżących po stronie Klienta Klubu, zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 15 zł.
 12. Udostępnianie Karty klienta osobom trzecim jest zabronione.

 § 3. Opłata z Tytułu Wstępu, Pakiety Zajęć i Usługi dodatkowe

 1. Każdy Klient Klubu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty z Tytułu Wstępu, uprawniającej go do wstępu na teren Klubu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Opłata może być ponoszona z tytułu wstępu jednorazowego bądź wstępu
  w okresie ustalonym z Właścicielem w Umowie.
 2. Klienci korzystający z zajęć Jogi Funkcjonalnej lub innych aktywności niż zajęcia indywidualne lub grupowe
  z trenerem Gym Break Center lub pod jego nadzorem (np. warsztatów, wykładów, szkoleń),są zobowiązani do uiszczenia odrębnej Opłaty z Tytułu Wstępu w tym zakresie, niezależnie od tego, czy Klient poniósł Opłatę z Tytułu Wstępu zgodnie z ust. 1 powyżej.
 3. Opłaty z Tytułu Wstępu nie uprawniają Klienta do czynnego korzystania z infrastruktury Klubu oraz z zajęć indywidualnych ani grupowych odbywających się na terenie Klubu. Czynne korzystanie z infrastruktury Klubu wymaga, aby każdy Klient Klubu wykupił Pakiet 10 zajęć indywidualnych lub grupowych z trenerem Gym Break Center /zwane dalej: Pakietem Zajęć/ lub zajęcia Jogi Funkcjonalnej. W przypadku uiszczenia jednorazowej Opłaty
  z Tytułu Wstępu, możliwe jest wykupienie pojedynczych zajęć indywidualnych lub grupowych.
 4. Opłata z Tytułu Wstępu płatna jest na zasadach określonych w Umowie. Pierwsza Opłata uiszczana jest w Recepcji Klubu w dniu zawarcia Umowy.
 5. Klient Klubu może wykorzystać Pakiet Zajęć treningu funkcjonalnego przez okres maksymalnie 10 tygodni od dnia wykupienia (70 dni).
 6. W ramach Pakietu Zajęć, Klientowi Klubu przysługuje dodatkowo: i) uprawnienie do trenowania w Klubie we własnym zakresie w godzinach do tego wyznaczonych /wejście OPEN/, ii) regularna kontrola wagi oraz składu masy ciała, iii) analiza wyników kontroli z trenerem personalnym Gym Break Center. Uprawnienia te nie przysługują Klientom Klubu wykupującym wyłącznie zajęcia Jogi Funkcjonalnej.
 7. Cennik poszczególnych zajęć indywidualnych i grupowych w ramach Pakietu Zajęć dostępny jest w Recepcji Klubu.
 8. Przy wykorzystywaniu zajęć z Pakietu Zajęć obowiązują rezerwacje miejsc. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie oraz osobiście w Recepcji Klubu. Odwołanie rezerwacji może nastąpić najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zarezerwowane zajęcia. W przypadku nieobecności na treningu bez odwołania rezerwacji - zajęcia uznaje się za przeprowadzone.
 9. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Klubu rezerwacji za pośrednictwem Recepcji Klubu rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane przez Gym Break Center. W przypadku kiedy Klient Klubu nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 10. Osoba niebędąca Klientem Klubu pragnąca skorzystać z wejścia do Klubu bez zawierania Umowy ma obowiązek uiścić jednorazową Opłatę z Tytułu Wstępu z góry.
 11. Opłatę z Tytułu Wstępu oraz opłatę za Pakiet Zajęć i usługi dodatkowe można uiścić: i) gotówką w recepcji Klubu, ii) przy użyciu karty płatniczej (Maestro, MasterCard Electronic MasterCard, Visa Electron, Visa i innych), iii) przelewem bankowym na konto Klubu udostępnione w Recepcji Klubu iii) bankowym poleceniem zapłaty.
 12. W przypadku niemożności pobrania od Klienta Klubu Opłaty z Tytułu Wstępu, przy użyciu wskazanej przez niego w Umowie metody płatności, z przyczyn niezależnych od Klubu Gym Break Center, Klient Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia zaległej opłaty bezpośrednio w Recepcji Klubu.
 13. W przypadku powstania zaległości w Opłacie z Tytułu Wstępu, Klient Klubu nie będzie uprawniony do wstępu do Klubu Gym Break Center, a tym samym do korzystania z Pakietu Zajęć oferowanych na terenie Klubu, aż do momentu jej uregulowania.

§ 4. Zasady korzystania z Klubu

 1. Prawo wejścia do Klubu Gym Break Center przysługuje osobom, które uiściły Opłatę z Tytułu Wstępu (opłatę jednorazową lub opłatę z tytułu wstępu w okresie ustalonym z Właścicielem w Umowie). Uiszczenie wyłącznie tejże opłaty, bez wykupienia Pakietu Zajęć (lub zajęć jednorazowych w przypadku wykupienia wstępu jednorazowego) nie upoważnia Klienta Klubu do czynnego korzystania z infrastruktury Klubu oraz treningów funkcjonalnych na terenie Klubu.
 2. Klub Gym Break Center może zostać zamknięty na czas niezbędny do dokonania remontu, a także na podstawie decyzji organów administracji publicznej, w wyniku siły wyższej oraz w innych stosownie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zaplanowanego zamknięcia Klubu Gym Break Center, Klienci Klubu zostaną poinformowani o tym fakcie telefoniczne lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Umowie,
  w terminie nie późniejszym niż siedem dni (7) przed zamknięciem.
 3. Każdy Klient Klubu, a także wszystkie inne osoby przebywające na terenie Klubu Gym Break Center zobowiązane są do:
  1. korzystania z urządzeń treningowych i innych akcesoriów gimnastycznych, znajdujących się na terenie Klubu, zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami wynikającymi ze stosownych informacji zamieszczonych na urządzeniach oraz zgodnie z poleceniami i wskazówkami personelu Gym Break Center
  2. sprawdzenia stanu technicznego urządzeń treningowych i innych akcesoriów gimnastycznych przed rozpoczęciem ćwiczeń, a w przypadku zauważenia wszelkich usterek ww. urządzeń - zgłoszenia tego faktu personelowi Klubu
  3. podporządkowania się poleceniom trenera Gym Break Center podczas wykonywanych ćwiczeń
  4. zachowania czystości urządzeń treningowych przy użyciu specjalnie przygotowanych do tego celu środków dezynfekcyjnych Klubu Gym Break Center
  5. odkładania sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce w Klubie
  6. dostosowania rodzaju i intensywności ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia oraz w przypadku pogorszenia samopoczucia - zgłoszenia tego faktu personelowi Klubu, a także zaprzestania wykonywania ćwiczeń
  7. posiadania odpowiedniego stroju i zmiennego obuwia sportowego, przeznaczonego do rodzaju wykonywanego treningu
  8. korzystania z ręcznika w trakcie treningu funkcjonalnego oraz podczas używania urządzeń treningowych
  9. przestrzegania zakazu spożywania, wnoszenia alkoholu oraz pozostawania pod jego wpływem
  10. przestrzegania zakazu używania, wnoszenia narkotyków i innych środków odurzających oraz pozostawania pod ich wpływem
  11. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz wnoszenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych
 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia i sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń Klient Klubu powinien zasięgnąć stosownej opinii lekarskiej i wykonać niezbędne badania, w celu ustalenia braku przeciwwskazań do treningu w Klubie. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego.
 2. Wszystkie osoby korzystające z prysznica znajdującego się na terenie Klubu powinny, w celu zachowania bezpieczeństwa, używać obuwia ochronnego z antypoślizgową podeszwą (np. klapki, japonki)
 3. Klienci Klubu, a także wszystkie inne osoby przebywające na terenie Klubu Gym Break Center mają do dyspozycji szatnie(oddzielne dla mężczyzn i kobiet), w których znajdują się zamykane na klucz szafki – przeznaczone na rzeczy Klientów Klubu. Klucz do szafki w szatni jest wydawany i zwracany w recepcji Klubu.
 4. Rzeczy wartościowe, tzn.: komputery, telefony komórkowe, tablety, klucze, biżuteria, pieniądze i dokumenty etc. należy pozostawić w momencie wejścia do Gym Break Center w specjalnie do tego przeznaczonych szafkach depozytowych, znajdujących się w Recepcji Klubu.
 5. Każda osoba korzystająca ze swojej szafki w szatni zobowiązana jest do jej należytego zamknięcia. W przypadku zauważenia usterki szafki w szatni, osoba z niej korzystająca zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie personelu Klubu. Gym Break Center poniesie odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szafkach, jedynie w przypadku ich wadliwego działania (np. uszkodzenia zamka).

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem jest GYM BREAK Szymon Gaś, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa, nr NIP: 634-256-15-78, nr REGON: 243349645
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane są usunięte po okresie przedawnienia roszczeń.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  3. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 8. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Klienci Gym Break Center zostaną niezwłocznie poinformowani przez personel Klubu o każdych zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Ewentualna zmiana niniejszego Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta Klubu nabyte przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje w zakresie jakości świadczonych usług, działań personelu Klubu oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów Klubu w drodze pisemnej i składane w recepcji Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@gymbreak.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r . Nr 16 poz. 93z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl