Regulamin zakupów

Znaczenie pojęć Regulaminu sklepu internetowego Gym Break


Ilekroć w Regulaminie sklepu internetowego Gym Break jest mowa o:

a) Sprzedającym (zamiennie: Usługodawcy) – rozumie się przez to właściciela sklepu internetowego Gym Break - przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą: GYM BREAK Szymon Gaś, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa, Numer NIP: 634-256-15-78, Numer REGON: 243349645, będącego jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

b) Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz ukończone 18 lat, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Produktu marki Gym Break, zawiera Umowę Sprzedaży w sklepie internetowym Gym Break oraz korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Konsumencie – rozumie się przez to się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

d) Sklepie Internetowym Gym Break (zamiennie: Sklep, Sklep Internetowy) – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.gymbreak.pl, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia Produktu, zawiera Umowę Sprzedaży w sklepie internetowym Gym Break oraz korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

e) Systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

f) Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

g) Świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to wykonanie usługi przez Kupującego - świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

h) Koncie - rozumie się przez to zbiór informacji przechowywanych w sklepie internetowym Gym Break dotyczących Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży.

i) Regulaminie – rozumie się przez to regulamin sklepu internetowego Gym Break będący jednocześnie regulaminem sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

j) Rejestracji – rozumie się przez to czynność techniczną, polegająca na założeniu przez Kupującego Konta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego Gym Break.

k) Produkcie – rozumie się przez to towary prezentowane w sklepie internetowym Gym Break, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

l) Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Gym Break, określające rodzaj i liczbę Produktów marki Gym Break.

1. I. Świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Gym Break

a) Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego Gym Break świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu Kupującemu: założenia Konta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego Gym Break, składania Zamówienia dotyczącego Produktów marki Gym Break, zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz informowaniu Kupujących o Produktach marki Gym Break – dostępnych w Sklepie Internetowym.

b) Korzystanie z usług sklepu internetowego Gym Break możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączonym JavaScript i Cookies: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej; Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej, przy czym minimalna rozdzielczość ekranu musi wynosić 1024 x 768 pikseli.

c) Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu w celu: utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Kupujących, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, personalizacji przekazów marketingowych,
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

d) Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

e) Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Kupującego stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

f) W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

g) Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu teleinformatycznego).

h) Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: sklep@gymbreak.pl

Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Kupującego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Kupującego, na co wyraża on zgodę.

i) W przypadku wydania sklepu internetowego Gym Break w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

1. II. Zawieranie Umów sprzedaży Produktów marki Gym Break

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez sklep internetowy Gym Break należy wejść na stronę internetową www.sklep.gymbreak.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu oraz sposobu płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa poniżej.

b) Po złożeniu Zamówienia Produktu, Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
Wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego Gym Break,
Wiadomość e-mail o tytule: „Zamówienie nr […] – potwierdzenie Zamówienia” - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr […] – potwierdzenie Zamówienia”. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Kupującym, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

c) Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. II lit. b Regulaminu. We wskazanym powyżej terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia i powinien skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: sklep@ gymbreak.pl Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

e) W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. II lit. b Regulaminu o ile we wskazanej wiadomości e-mail przy Produkcie lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

f) Sprzedający dostarczy zamówione Produkty przesyłką kurierską pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.

g) Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane przez Sprzedającego podczas procesu składania Zamówienia.

h) Informacja o dostępności Produktu marki Gym Break jest wskazywana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego.

i) W celu realizacji Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację:

1) imienia i nazwiska,
2) adresu (ulica, nr lokalu, kod pocztowy),
3) numeru telefonu
4) innych niezbędnych danych wskazanych przez Sprzedającego w sklepie internetowym Gym Break.

j) Zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego opisy produktów marki Gym Break, ich parametry, wymiary oraz ceny, stanowią dla Kupującego zaproszenie do zawarcia umowy.

k) Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem W przypadku niedostępności danego Produktu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej przez siebie ceny produktu.

l) Kupujący może korzystać z opisanych w Sklepie usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

m) Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

1. III. Ceny, paragony i faktury w sklepie internetowym Gym Break

a) Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

b) Ceny produktów wskazane w sklepie internetowym Gym Break nie zawierają kosztów dostawy.

c) W przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez sklep internetowy Gym Break Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny poprzez i) przelew bankowy na konto wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. II lit. b Regulaminu, ii) płatność elektroniczną e - przelew, iii) płatność kartą płatniczą

d) Do każdego produktu dołączany jest paragon, będący potwierdzeniem zrealizowanego zamówienia.

e) Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Kupującemu na adres e-mail podany w Koncie, w terminie do 7 dni od daty wydania Produktu. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Gym Break, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa.

IV. Niezgodność towaru z Umową sprzedaży

a) Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta z umową sprzedaży, na zasadach i warunkach wskazanych w ustawie.

b) Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można przesyłać na adres:
Gym Break
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa lub
sklep@gymbreak.pl

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

a) Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Gym Break, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@gymbreak.pl

b) Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

c) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) Konsument nie ponosi kosztów:

świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży; dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
f) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
g) Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
h) Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
i) Produkt powinien być zwrócony na adres: Gym Break, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa
j) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
k) W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
l) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VI. Rękojmia i Gwarancja

a) Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

b) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

c) Usługodawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

d) Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można przesyłać na adres: Gym Break,
ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa lub sklep@gymbreak.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

VII. Prawa autorskie
Prawa do treści udostępnianych za pośrednictwem sklepu internetowego Gym Break, w szczególności: nazwa Sklepu (słowny znak towarowy Gym Break), logo sklepu (słowno-graficzny znak towarowy Gym Break), wchodzące w jego skład elementy graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.Administratorem jest GYM BREAK Szymon Gaś, ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa, nr NIP: 634-256-15-78, nr REGON: 243349645
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane są usunięte po okresie przedawnienia roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

A) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
B) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
C) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
8. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.

IX. Postanowienia końcowe.

a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

b) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

c) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

e) Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

f) Regulamin ten obowiązuje wszystkich Kupujących od dnia 1 października 2017 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl